Kontrola i konserwacja urządzeń

Kontrola i konserwacja urządzeń

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW
RODZAJE KONTROLI URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

Zgodnie z normą PN-EN 1176-7-„Wyposażenie placów zabaw” wyróżnia się 3 rodzaje kontroli:

1. Regularna kontrola przez oględziny codzienne - umożliwia ujawnienie rzeczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu lub zużycia czy nawet warunków pogodowych.

Typowe zagrożenie mogą stanowić potłuczone butelki czy połamane części. Należy także zwrócić uwagę na czystość, jakość nawierzchni, wykończenie wygładzonych nawierzchni, ostre krawędzie, brakujące części , nadmierne zużycie części ruchomych.

Zakres kontroli obejmuje:

 • Usuwanie potłuczonego szkła lub innych szczątków czy też zanieczyszczeń
 • Sprawdzenie występowania fundamentów
 • Sprawdzenie jakości wygładzonych nawierzchni
 • Sprawdzenie występowania ostrych krawędzi
 • Uzupełnienie do prawidłowego poziomu nawierzchni z luźnych materiałów
 • Zapewnienie odpowiedniego prześwitu między urządzeniem a nawierzchnią
 • Utrzymywanie wolnych przestrzeni wokół urządzeń szczególnie w ich strefach bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie kompletności i integralności konstrukcji
 • Sprawdzenie występowania nadmiernego zużycia części ruchomych

2. Kontrola funkcjonalna - jest bardzo szczegółowym sprawdzeniem sprawności i stateczności urządzeń, szczególnie dotyczy to zużycia. Kontrolę taką przeprowadza się od 1 do 3 miesięcy lub wg instrukcji producenta. Zaleca się szczególna uwagę zwrócić na elementy o konstrukcji nie wymagającej żadnej obsługi przez cały okres eksploatacji.

Zakres kontroli obejmuje:

 • sprawdzenie stabilności osadzenia konstrukcji w gruncie i ewentualnie zagęszczenie ziemi
 • sprawdzenie ułożyskowania w huśtawkach i innych elementach ruchomych dokręcić śruby, sprawdzić luzy i prawidłowość pracy łożysk
 • sprawdzenie i ewentualnie dokręcenie połączenia opon z łańcuchami w huśtawkach i przeplotniach
 • sprawdzenie i ewentualnie dokręcenie połączenia ślizgów zjeżdżalni
 • sprawdzenie stanu łańcucha w huśtawkach i przeplotniach
 • sprawdzenie i ewentualnie dokręcenie sprężyny do fundamentów betonowych przy huśtawkach na sprężynach
 • wykonać czyszczenie urządzeń
 • sprawdzić grubość szczebli które ulegają zużyciu

3. Coroczna kontrola główna – wykonywana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia stanu fundamentów nawierzchni np. wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji. Należy tak ustalić plan kontroli, aby coroczna kontrola odbywała się przed okresem intensywnej eksploatacji np. marzec lub kwiecień. Zakres kontroli obejmuje:

 • odświeżenie powłok lakierniczych na detalach pomalowanych farbami
 • sprawdzenie stanu elementów zakopanych w ziemi wraz z pomalowaniem ich drewnochronem
 • dokręcenie wszystkich wymagających tego śrub montażowych, wskazujących na wystąpienie nadmiernych luzów
 • zabezpieczenie wszystkich otworów wykonywanych w drewnie, które nie są zabezpieczone zaślepkami plastikowymi
 • w miarę potrzeby pomalować całość konstrukcji drewnochronem

Normy zalecają aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzegania.

Na każdym placu zabaw w miejscu widocznym powinna znajdować się tablica z regulaminem i informacją o tym iż dzieci winne korzystać z niego pod opieką dorosłych oraz ze taki regulamin musi być przestrzegany na placu zabaw

Urządzenia na placu zabaw winne być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem

Należy przechowywać zapisy wszystkich działań podejmowanych w ramach nadzorowania bezpieczeństwa np. w książce przeglądów i kontroli wyposażenia. Na placu zabaw powinna znajdować sie tablica wskazująca urządzenie np. najbliżej położony telefon konieczne do powiadomienia pogotowia oraz podająca numer kontaktowy w razie poważnych zniszczeń na placu. Wszystkie wejścia i przejścia przeznaczone dla publiczności i dla służb pogotowia maja być stale dostępne i wolne od przeszkód.

UWAGA:

Po każdej kontroli należy niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub uniemożliwić korzystanie z urządzenia do czasu usunięcia nieprawidłowości. Raz do roku elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym zewnętrznym posiadającym aktualny atest Instytutu Higieny. Na podporach umieszczono znak poziomu podstawowego, czyli poziom, do którego należy uzupełnia nawierzchnie pod zestawem.